obraz - left-symbol-inku.gif

Możliwości jakie niesie za sobą zatrudnienie osoby bezrobotnej


Ogólna informacja na temat: „możliwości jakie niesie za sobą zatrudnienie osoby bezrobotnej”

I.

1. staż ( dla osób będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, umowa stażowa podpisujemy maksymalnie na 12 miesięcy z osobami, które nie ukończyły 25 lat oraz z osobami, które 12 miesięcy od ukończenia szkoły (liczy się data na dyplomie lub innym dokumencie to potwierdzającym) nie ukończyli 27 lat. Pozostałe osoby na staż przyjmowane są na okres do 6 miesięcy.

2. przygotowanie zawodowe dla dorosłych w formie:

  • praktycznej nauki zawodu oraz,
  • przyuczenia do pracy mającego na celu zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności.

Refundacja poniesionych wydatków na uczestnika przygotowania zawodowego takich jak: materiały i surowce, eksploatacja maszyn i urządzeń, odzież robocza, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego.

3. prace interwencyjne ( zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zaliczki na poczet wypłat)

4. refundacje składki ZUS ( do 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace )

5. roboty publiczne ( zwrot części kosztów poniesionych na wygrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnienia w ramach robót publicznych )

6. refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy ( do sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, miejsce )

7. szkolenia konieczne do podjęcia pracy ( osoba bezrobotna może zostać skierowana na wybrane szkolnie jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia. np.: gwarancja zatrudnia wystawiona przez pracodawcę )

8. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (np.: jeśli pracodawca potrzebuje partnera do współpracy, który prowadzi własną działalność

Podstawą prawną powyższych informacji jest Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001) zakładająca nowe podejście do pomagania bezrobotnym. Wsparcie dla osób nieradzących sobie na rynku pracy ma być aktywne: powinno oferować możliwości szkoleń, przekwalifikowania zawodowego, wspomagać tworzenie nowych miejsc pracy, umożliwiać elastyczność w podejściu do zatrudnienia, ułatwiać znalezienie pracy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji.

W momencie wejścia w życie nowych przepisów trudno jest określić, jaka będzie ich skuteczność oraz czy znajdą się wystarczające środki na przewidziane w ustawie aktywne formy walki z bezrobociem.

II.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Od kilku lat poziom zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi niezmiennie kilkanaście procent, podczas gdy w krajach Unii pracuje

co druga osoba niepełnosprawna. Osobom niepełnosprawnym bardzo trudno jest znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy - najwięcej niepełnosprawnych pracuje w zakładach pracy chronionej. Niepełnosprawni nie są w powszechnej opinii dobrymi pracownikami.

Aby złagodzić uprzedzenia pracodawców, jak również wyrównać szanse niepełnosprawnych (z których zatrudnieniem rzeczywiście często wiążą się dodatkowe koszty) stworzono system pomocy. System ten, polegający na dofinansowaniu do zatrudnienia, refundacjach i innych uprawnieniach pracodawców osób niepełnosprawnych, opisuje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zatrudniając osoby niepełnosprawne pracodawca może ubiegać się o:

  • Dofinansowanie ich wynagrodzeń. W przypadku osób niepełnosprawnych z tzw. schorzeniami specjalnymi,w tym z problemami wzrokowymi, dofinansowanie jest zwiększone.
  • Finansowanie części składek na ubezpieczenie społeczne.
  • Zwrot kosztów na przystosowanie stanowisk pracy oraz adaptacje pomieszczeń i urządzeń.
  • Zwrot kosztów zatrudnienia osób pomagających niepełnosprawnemu pracownikowi.
  • Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.
  • Ulgi we wpłatach na PFRON.
dol
dol
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013.Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn„Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy”
obraz - stopka.jpg
dol