obraz - left-symbol-inku.gif

O projekcie


„Dając szansę - sam zyskujesz!”

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób biernych zawodowo stanowi podstawowe wyzwanie dla wszystkich grup społecznych.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Głównym celem projektu jest dotarcie do szerokiej grupy pracodawców z terenu województwa opolskiego i zbudowanie pozytywnego wizerunku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz uświadomienie pracodawcom, że osoby te są w pełni dobrze funkcjonującymi pracownikami i partnerami społecznymi.

Starania podejmowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości poparte będą następującymi działaniami:

  • Przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji reklamowej w regionalnych mediach lokalnych.
  • Przygotowaniem i dystrybucją materiałów informacyjnych dla pracodawców zawierających informacje o korzyściach wynikających z zatrudnienia osoby bezrobotnej.
  • Zorganizowaniem seminariów z udziałem pracodawców regionu opolskiego podczas, których przedstawione zostaną korzyści jakie niesie zatrudnie osób bezrobotnej.


Biuro Projektu
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Opolskiego
Collegium Civitas
Katowicka 89, 45-061 Opole
Telefon: +48 77 452 74 57,
e-mail: inkubator@uni.opole.pl
dol
dol
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013.Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn„Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy”
obraz - stopka.jpg
dol